Alrhobby.nl

info@alrhobby.nl

E-mailadres: info@alrhobby.nl?subject=Vraag via de site&body=Stel hier uw vraag:

alrhobby © 2005-2011 Alle rechten voorbehouden. | Algemene voorwaarden

Home.
Webshop.
Verzenden.
Kortingen.
Contact.
Links.

Borduurmallen   Starform stickers   Hobby stickers

 Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden ALR hobby.nl

 

1. Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden via onze internet winkel.

 

 

2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

 

3. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ALR hobby.nl. ALR hobby.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ALR hobby.nl dit mee binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 

4. De verzendkosten bij bestellingen zijn afhankelijk van de verzendmethode, en komen overeen met het tarief van post.nl

 

 

5. De in nr.4 genoemde voorwaarden zijn alleen van toepassing voor bestellingen binnen Nederland. Voor bestellingen uit andere landen zijn deze niet van toepassing en gelden afwijkende leverings- cq verzendingsvoorwaarden.

 

 

6. De door ALR hobby.nl ontvangen bestelling wordt per e-mail bevestigd. Deze bevestiging is tevens de factuur van de gedane bestelling. Als u een bestelling geplaatst heeft is het niet mogelijk hier nog een bestelling aan toe te voegen, deze wordt dan als een nieuwe bestelling behandeld.

 

 

7. Ons rekeningnummer is: 5312920 t.n.v. H.I. van der Veen te Spijkenisse. Buiten Nederland: BIC: INGBNL2A IBAN: NL53INGB0005312920 t.n.v. H.I. van der Veen te Spijkenisse.

 

8. Bij ontvangst van de bestelling is de klant verplicht om te onderzoeken of de geleverde artikelen aan de bestelling beantwoorden. De klant dient foute leveringen direct te melden bij ALR hobby.nl.

 

 

9. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse prijsstijgingen. De klant wordt ten alle tijden over de prijsstijging ingelicht alvorens de levering plaatsvindt en is tevens gerechtigd om de bestelling te annuleren. Indien de prijzen van de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de levering daarvan, is de klant gerechtigd om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst binnen 10 werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door ALR hobby.nl op te zeggen.

 

 

10. De bij de artikelen gepubliceerde prijzen zijn in euro's en incl. BTW.

 

 

11. Afbeeldingen die op de site staan, kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. Bij twijfel wordt met de klant contact opgenomen voordat verzending plaatsvindt.

 

 

12. Levertijd is afhankelijk van de bestelde materialen. Uw bestelling wordt pas behandeld na ontvangst van uw betaling op onze rekening en daarna binnen 2 werkdagen verzonden. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding dan wel annulering van de bestelling. Levering van de bestelde artikelen zal plaatsvinden op het tijdstip dat de artikelen gereed zijn voor verzending.

 

 

13. Indien de materialen niet op voorraad zijn, worden deze kosteloos nagezonden, of het bijbehorende bedrag wordt geretourneerd. De klant wordt hiervan in kennis gesteld.

 

 

14. Retourzendingen van producten worden, zonder voorafgaand akkoord van ALR hobby.nl, niet geaccepteerd. Producten die niet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen voldoen zullen worden teruggenomen en aan de leverancier worden retour gezonden.

 

 

15. Misverstanden, verminkingen, vertragingen of door het niet juist overkomen van bestellingen en communicatie ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en ALR hobby.nl, dan wel tussen ALR hobby.nl en derden, voor zover het betrekking heeft op dat moment lopende overeenkomst tussen de klant en ALR hobby.nl, is ALR hobby.nl niet aansprakelijk.

 

 

16. Iedere tekortkoming die niet aan ALR hobby.nl kan worden toegerekend dient te worden beschouwd als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van ALR hobby.nl.

 

17. Betalingen dienen binnen 10 dagen na de besteldatum te worden voldaan, wordt hier niet aan voldaan verstuurt ALR hobby.nl u een herinnering waarna opnieuw een betalingstermijn van 5 dagen wordt aangehouden. Indien ALR hobby.nl hierna alsnog geen betaling heeft ontvangen komt de bestelling te vervallen.

 

18. Bij bestellingen van 50 EURO of meer ontvangt de klant een korting van 5%, bij bestellingen van 100 EURO of meer ontvangt de klant 10% korting.

 

19. Minimaal bestelbedrag is 10 EURO kostenvrij, bij bestellingen onder de 10 EURO exclusief portokosten wordt 1,50 EURO administratiekosten berekend.

 

20. Contactgegevens:

 

ALR hobby - Atelier La Rocaille

 

t.a.v. Wilma Beekhuizen

 

Bachbaan 60

 

3208 BB Spijkenisse

 

Tel: 06-23337293

 

KvK: 241819298

 

BTW nr: 0794.99.375.B01

 

Email: info@alrhobby.nl

 

**********************************************************************************************************************************************************

 

Delivery ALR hobby.nl

 

1. Orders can only be done through our internet shop.

 

2. Of the specific conditions that can only be differ in writing, in which case the other provisions remain in full force.

 

3. An agreement is only set after acceptance of your order by ALR hobby.nl. ALR hobby.nl is entitled to refuse orders or certain conditions to the delivery, unless otherwise specified. If an order is not accepted, ALR hobby.nl will report this within 5 days after receipt of the order.

 

4. The shipping on orders depend on the shipping method, and are consistent with the rate of  post.nl

 

5. The nr.4 conditions apply only for orders within the Netherlands. For orders from other countries these are not applicable and have different delivery or shipping conditions.

 

6. The ALR hobby.nl order is confirmed by e-mail. This confirmation is also the bill of the order. If you place an order, it is not possible to add a further order, this is treated as a new order.

 

7. Our account number is: 5312920 t.n.v. H.I. van der Veen to Spijkenisse. Outside the Netherlands: BIC: PSTBNL 21 IBAN: NL05PSTB0005312920 t.n.v. H.I. van der Veen, Spijkenisse.

 

 

8. Upon receipt of the order, the customer is required to examine whether the items delivered to the order answer. The customer reports wrong deliveries directly to ALR hobby.nl.

 

9. Prices are subject to mid-price increases. The customer is always informed about the price before the delivery and is also entitled to cancel the order. If the prices of the items increased in the period between the ordering and supply, the customer is entitled to the order or cancel the contract within 10 days after notice of the increase by ALR hobby.nl to say.

 

10. The prices of the Articles published are prices in euros and incl. VAT

 

11. Images on the site, within reasonable limits, can bedifferent from the original. When in doubt, the customer will be contacted before shipment is made.

 

12. Delivery time depends on the ordered materials. Your order will be dealt only after receipt of your payment to our account and then sent within 2 days. Exceedance of any delivery, the customer is not entitled to compensation or cancellation of the order. Delivery of items will take place at the time that the articles are ready for shipment.

 

 

13. If the materials are not in stock, they are free of charge, follow, or the corresponding amount will be returned. The customer will be notified.

 

14. Returns of products, without prior agreement of ALR hobby.nl will not be accepted. Products that do not meet our quality criteria will be taken back and returned to our supplier.

 

15. Misunderstandings, mutilations, delays or failure of proper communication and transmission of orders due to the use of the Internet or other means of communication between the customer and ALR hobby.nl or between ALR hobby.nl and third parties, to the extent at that time current agreement between the customer and hobby.nl ALR, ALR hobby.nl is not liable.

 

16. Any deficiency that can not be attributed hobby.nl ALR should be considered as force majeure, because it is not due to the fault of ALR hobby.nl.

 

 

17. Payments must be made within 10 days after the delivery date is to be satisfied, if not satisfied ALR hobby.nl will send you a reminder.after which a payment of 5 days are reserved. ALR hobby.nl will cancel the order if payment has not yet received.

 

 

18. Orders of 50 EURO or more the client will receive a discount of 5%, on orders of 100 EURO or more the client will receive 10% discount.

 

 

19. Minimum order amount is 10 EURO cost free, for orders under 10 EURO, 1,50 EURO administrative costs will be calculated.

 

 

20. Contact:

ALR hobby - Atelier La Rocaille

t.a.v. Wilma Beekhuizen

Bachbaan 60

3208 BB Spijkenisse

 

Netherlands

 

 

Tel: (+31) (0)6-23337293

KvK: 241819298

VAT No.: 0794.99.375.B01

 

Email: info@alrhobby.nl

 

**********************************************************************************************************************************************************

 

Lieferung ALR hobby.nl

 

1. Bestellungen können nur gemacht werden über unseren Internet-Shop.

 

2. Von der besonderen Bedingungen kann nur in schriftlicher Form verzichtet werden, in diesem Fall bleiben die übrigen Regelungen in vollem Umfang in Kraft.

 

3. Eine Vereinbarung ist erst nach Annahme Ihrer Bestellung eingerichtet durch ALR hobby.nl. ALR hobby.nl ist berechtigt, Bestellungen abzulehnen bzw. bestimmte Bedingungen an die Lieferung, sofern nicht anders angegeben. Wenn eine Bestellung nicht akzeptiert wird, ALR hobby.nl berichtet ihnen dies innerhalb von 5 Tagen nach Eingang der Bestellung.

 

4. Die Versandkosten für Bestellungen hängen ab von der Versandart, und stehen im Einklang mit den von Post.nl

 

5. Die Nr.4 gelten nur für Bestellungen innerhalb der Niederlande. Für Bestellungen aus anderen Ländern sind diese nicht anwendbar, und gülten den verschiedenen Liefer-oder Versandkosten Bedingungen.

 

6. Die ALR hobby.nl Bestellung wird betätigt per E-Mail. Diese Bestätigung ist auch die Rechnung von der Bestellung. Wenn Sie eine Bestellung gemacht haben ist es nicht möglich, um eine weitere hinzu zu fügen, dies ist eine neue Ordnung.

 

7. Unsere Konto-Nummer: 5312920 t.n.v. H.I. van der Veen auf Spijkenisse. Außerhalb der Niederlande: BIC: PSTBNL 21 IBAN: NL05PSTB0005312920 t.n.v. H.I. van der Veen, Spijkenisse.

 

 

8. Nach Empfangen der Bestellung ist der Kunde ist verpflichtet, zu prüfen, ob die Bestellung stimmt. Der Kunde muss falsche Lieferungen direkt melden an ALR hobby.nl.

 

9. Die Preise verstehen sich vorbehaltlich der Mitte Preiserhöhungen. Der Kunde ist immer über den Preis vor der Lieferung informiert und ist auch berechtigt, die Bestellung stornieren. Wenn die Preise der Artikel in den Zeitraum zwischen der Bestellung und Lieferung änderen ist der Kunde berechtigt, die Bestellung ab zu brechen oder zu kündigen, den Vertrag innerhalb von 10 Tagen nach Mitteilung der Erhöhung von ALR hobby.nl zu sagen.

 

10. Die Preise von der Artikel sind in Euro inkl. MwSt.

 

11. Bilder auf der Website können anders sein als das Original. Wenn Sie Zweifel haben, kontaktiert der Kunde vor dem Versand vorgenommen wird.

 

12. Die Lieferzeit ist abhängig von der bestellten Materialien. Ihre Bestellung wird erfolgt nach Eingang Ihrer Zahlung auf unser Konto innerhalb von 2 Tagen und dann versendet. Überschreitung einer Lieferung gibt der Kunde keinen Anspruch auf Vergütung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Die Lieferung der Artikel erfolgt in der Zeit, dass die Bestellung bereit ist für den Versand.

 

13. Wenn das Material nicht auf Lager ist werden sie kostenlos nachgeschickt, oder den entsprechenden Betrag wird zurückerstattet. Der Kunde wird benachrichtigt.

 

14. Rückgabe von Produkten ohne vorherige Zustimmung des ALR hobby.nl wird nicht akzeptiert. Produkte, die nicht unseren Qualitätskriterien haben, wird an den Lieferanten zurückgegeben.

 

15. Missverständnissen, Verstümmelungen, Verspätungen oder Ausfall der Kommunikation und Übermittlung von Aufträgen durch die Nutzung des Internet oder andere Mittel der Kommunikation zwischen dem Kunden und ALR hobby.nl oder zwischen ALR hobby.nl und Dritte, soweit zu diesem Zeitpunkt aktuellen Vertrag zwischen dem Kunden und hobby.nl ALR, ALR hobby.nl ist nicht haftbar gemacht werden.

 

16. Mängel, die nicht zugeordnet werden hobby.nl ALR sollte als höhere Gewalt geltend gemacht werden, denn es ist nicht auf die Schuld des ALR hobby.nl.

 

 

17. Zahlungen müssen innerhalb von 10 Tagen nach dem Zeitpunkt der Bestellung werden erfüllt, nicht erfüllt sendet ALRhobby.nl ihnen eine Erinnerung, nach denen eine Zahlung innerhalb von 5 Tagen sind vorbehalten. Wenn die Zahlung noch nicht empfangen ist wird den Auftrag abgebrochen.

 

18. Bei Bestellungen von 50 EURO oder mehr erhält der Kunde einen Rabatt von 5%. Auf eine Bestellung von 100 EURO oder mehr erhält der Kunde 10% Rabatt.

 

 

19. Mindestbestellwert beträgt 10 Euro kostenlos, für Bestellungen unter 10 EURO wird 1,50 EURO Verwaltungskosten gerechnet.

 

20. Kontakt:

ALR Hobby - Atelier La Rocaille

t.a.v. Wilma Beekhuizen

Bachbaan 60

3208BB Spijkenisse

 

Niederlande

 

 

Tel: (+31) (0)6-23337293

KvK: 241819298

VAT No: 0794.99.375.B01

 

Email: info@alrhobby.nl

 

**********************************************************************************************************************************************************

 

ALR hobby.nl de livraison

 

1. Les commandes peuvent seulement être fait par le biais de notre boutique internet.

 

2. Des conditions spécifiques qui ne peuvent être faites par écrit, dans ce cas, les autres dispositions resteront pleinement en vigueur.

 

3. Un accord est seulement après l'acceptation de votre commande par ALR hobby.nl. ALR hobby.nl est en droit de refuser des commandes ou certaines conditions, à la livraison, sauf indication contraire. Si une commande n'est pas acceptée, ALR hobby.nl ce délai de 5 jours après réception de la commande.

 

4. L'expédition des commandes dépend de la méthode d'expédition, et qui sont compatibles avec le taux de Post.nl

 

5. Nr.4 Les conditions ne s'appliquent que pour les ordres dans les Pays-Bas. Pour les commandes en provenance d'autres pays ne sont pas applicables et les différentes conditions de livraison ou d'expédition.

 

6. L'ALR hobby.nl commande reçue par e-mail. Cette confirmation est également le projet de loi a rendu l'ordonnance. Si vous avez placé une commande, il n'est pas possible un autre afin d'ajouter, cela est considéré comme un nouvel ordre.

 

7. Notre numéro de compte est le: 5312920 t.n.v. H.I. van der Veen à Spijkenisse. En dehors des Pays-Bas: BIC: PSTBNL 21 IBAN: NL05PSTB0005312920 t.n.v. H.I. van der Veen à Spijkenisse.

 

 

8. Dès réception de la commande, le client est tenu d'examiner si les articles livrés à l'ordre de réponse. Le client rend mal livraisons directement à ALRhobby.nl

 

9. Les prix sont sujets à la mi-augmentation des prix. Le client est toujours informé du prix avant la livraison et est également en droit d'annuler la commande. Si les prix des articles a augmenté dans la période entre la commande et de l'offre, le client est en droit de la commande ou de résilier le contrat dans les 10 jours après la notification de l'augmentation de ALR hobby.nl à dire.

 

10. Les prix des articles publiés sont en euros y compris la TVA

 

 

11. Images sur le site, dans des limites raisonnables, différent de l'original. En cas de doute, le client a contacté avant l'expédition est faite.

 

12. Délai de livraison dépend du matériel commandé. Votre commande sera traitée uniquement après réception de votre paiement à notre compte dans un délai de 2 jours et ensuite envoyé. Dépassement d'une livraison, le client n'a pas droit à une indemnisation ou une annulation de la commande.

La livraison des articles aura lieu au moment où les articles sont prêts pour l'expédition.

 

13. Si les matériaux ne sont pas en stock, ils sont gratuits, de suivre, ou le montant correspondant sera retourné. Le client sera averti.

 

14. Les retours de produits, sans l'accord préalable de l'ALR hobby.nl ne sont pas accepté. Les produits qui ne répondent pas à nos critères de qualité seront prises et être retourner chez le fournisseur.

 

15. Malentendus, mutilations, les retards ou l'échec d'une bonne communication et de transmission d'ordres en raison de l'utilisation de l'Internet ou d'autres moyens de communication entre le client et ALR hobby.nl ou entre ALR hobby.nl et troisième parties, dans la mesure à l'époque actuelle d'accord entre le client et hobby.nl ALR, ALR hobby.nl n'est pas responsable.

 

16. Toute lacune qui ne peuvent être attribués hobby.nl ALR doit être considérée comme un cas de force majeure, car elle n'est pas due à la faute de l'ALR hobby.nl.

 

 

17. Les paiements doivent être effectués dans les 10 jours suivant la date de livraison est d'être satisfaits, pas satisfaits de vous envoyer un rappel ALR hobby.nl après laquelle un paiement de 5 jours sont réservés. ALR hobby.nl ci-dessous, si le paiement n'a pas encore reçu l'ordre soit annulé.

 

 

18. Commandes de 50 EURO ou plus, le client bénéficie d'une remise de 5%. Sur les commandes de 100 EURO ou plus, le client recevra une remise de 10%.

 

 

19. Montant minimum de commande est de 10 euros gratuit, pour les commandes de moins de 10 EURO, 1,50 EURO coûts administratifs sont calculés.

 

 

20. Contact:

ALR hobby - Atelier La Rocaille

t.a.v. Wilma Beekhuizen

Bachbaan 60

3208BB Spijkenisse

 

Pays-Bas

 

 

Tel: (+31) (0)6-23337293

KvK: 241819298

N ° de TVA: 0794.99.375.B01

 

Email: info@alrhobby.nl

Algemene voorwaarden: